RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Stosownie do artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego danej „Rozporządzeniem RODO” informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 33 w Rydułtowach. Dane kontaktowe to telefon: 32 45 77 813.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego jest Pan Michał Sobik. Dane kontaktowe to telefon: 32 45 37 480 lub e-mail: iod@rydultowy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań i obowiązków ustawowych realizowanych przez bibliotekę na podstawie:

        ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z póź. zm.),

        ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z póź. zm.),

        Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego, która nie udostępnia osobom trzecim Pani/Pana danych, za wyjątkiem podmiotów, które posiadają ku temu podstawę prawną opartą na przepisach prawa oraz stosownych umów.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, ale nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na zasadach i przypadkach opisanych w Rozporządzeniu RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane nie będą profilowane.

9. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych uniemożliwi to korzystanie z zasobów materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego.


Facebook